Sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji še vedno ni učinkovit in transparenten. V družbi Interseroh se zavedamo resnosti situacije na področju prevzemanja odpadne komunalne embalaže, zato že dalj časa sami in v okviru GIZ Skupne sheme opozarjamo tako Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot izvajalce javne službe (komunalna podjetja) ter ostale udeležence v sistemu ravnanja z odpadno embalažo na:

  • nedorečeno in neprimerno zakonodajo: V Sloveniji še vedno nimamo zakonodajnih podlag, ki bi podale natančna pravila in okvirje delovanja celotnega sistema oziroma DROE.
  • sistemske pomanjkljivosti: Nanašajo se na način določanja deležev, v katerih mora posamezna DROE prevzemati odpadno embalažo, ter na nepreglednost in nedostopnost podatkov o količinah prevzete komunalne embalaže.

Na drugih podstraneh zato objavljamo naše predloge za rešitev problema, dinamiko dogovarjanj z upravnimi organi ter objave v medijih.