Z uresničevanjem poslanstva Interseroh in njegovi zaposleni vsakodnevno uresničujejo svojo okoljsko in družbeno odgovornost.

Družbena odgovornost

V Interserohu razumemo in uresničujemo svojo okoljsko odgovornost tudi z dejavnostmi obveščanja in ozaveščanja ciljnih javnosti o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti ter s podporo okoljskim humanitarnim projektom. Okoljsko odgovorno držo združujemo s komponento družbene skrbnosti svojega delovanja.
Prizadevamo si za nenehno izboljševanje predanosti in vloge družbe Interseroh kot dobrega korporativnega državljana.

Okoljska odgovornost

Okoljska odgovornost Interseroha je neločljivo povezana z izvajanjem naše temeljne dejavnosti, to je z upravljanjem krogotoka masnih tokov, in torej z našo poslovno odličnostjo. S svojo dejavnostjo zmanjšujemo onesnaženost okolja ter pomembno prispevamo k zmanjševanju izpustov CO2 in tudi k ohranjanju naravnih virov. Predelava odpadnih produktov v sekundarne surovine ali druge produkte pomembno zmanjšuje izpuste CO2, ki bi nastali ob izvajanju primerljivih primarnih procesov izdelave materialov in produktov iz naravnih virov.