Prijava, poročanje in plačilo okoljske dajatve Carinski upravi RS za odpadno električno in elektronsko opremo so obvezni za proizvajalce in pridobitelje, ki dajejo električno in elektronsko opremo na slovenski trg ali jo sami uporabijo kot končni uporabniki.

Vsi proizvajalci in pridobitelji električne in elektronske opreme, ki prvič postanejo plačniki okoljske dajatve, morajo na Carinski upravi RS oziroma Carinskemu uradu Jesenice prijaviti svojo dejavnost ter ji/mu sporočiti vsako morebitno spremembo dejavnosti.

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta:

  • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve in
  • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna kot vsota:

  • polletnega nadomestila ter
  • zmnožka količin in enot obremenitve za posamezni razred električne in elektronske opreme, ki je bila dana v promet ali uporabljena v Sloveniji v tem obračunskem obdobju.