Sistem ravnanja z odpadno embalažo podjetja Interseroh je zasnovan tako, da zavezancem omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, ki urejajo ravnanje z odpadno embalažo.

Interseroh svojim zavezancem zagotavlja prenos obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, kamor spadajo:

  • prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalna podjetja);
  • prevzem odpadne embalaže od drugih končnih uporabnikov v zbirnih centrih podjetja Interseroh;
  • sortiranje odpadne embalaže glede na embalažni material ter pripravo na recikliranje in predelavo v sekundarne surovine;
  • svetovanje pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadno embalažo pri opravljanju dejavnosti;
  • konkurenčne, transparentne in upravičene cene embalažnine;
  • izdelava poročila o celoletnih količinah embalaže, dane na trg, zbrane in predelane skladno z okoljskimi cilji;
  • izdelava obračuna okoljskih dajatev za Carinsko upravo RS in izvedbo plačila;
  • obveščanje o novostih glede ravnanja z odpadno embalažo;
  • ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem oddajanju odpadne embalaže v nadzorovan sistem ravnanja z embalažo skladno z okoljskimi cilji (ponovna uporaba, snovna predelava, energetska predelava);
  • izvajanje informativno-ozaveščevalnih kampanj na področju pravilnega in odgovornega ravnanja z odpadno embalažo.