Obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja z naslova odpadnih baterij in akumulatorjev določa Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Carinska uprava RS.